Friday, March 21, 2014

Chandra's Family Line

Here is a list of breeders that are related to Chandra (OMSI x GDB Natalie II)

OMSI III (Blaze III x Chandra)

Omeeka (Blaze III x Chandra )

Rhianna (Terrell x Chandra)

Akeelah (Kittredge x Chandra)

McKenzie IV (Randy IV x Chandra) – GR

Tosca II (Kaelen x AKEELAH) – GR

Kanga (Camden II x RHIANNA) – GR

Dottie III (Camden II x MCKENZIE IV) - LGX

Olina (Zorba x OMEEKA) - GR

Oz III (Zorba x OMEEKA) - GR

Penelope IV (Camden II x OMEEKA) – LGX

Edna (OMSI III x Pearla) – LGX

Namiko (OMSI III x Brynna) – GR

Brady III (OMSI III x Ona) – GR

Jubilee (BRADY III x Keara) – GR

Jimbo (BRADY III x Keara) – GR

Hula (BRADY III x Celine II ) – LGX

Luray (Camden II x TOSCA II) 

Reese III (OZ II x Tulip III) – Black fluffy LGX

No comments: